บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills for Collection)

บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

บริการที่สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ส่งออกในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและบริการจากคู่ค้าในต่างประเทศด้วยวิธีการเรียกเก็บเงินผ่านเอกสารการส่งออก (Bills for Collection: B/C)

การบริการ
ธนาคารให้บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารสินค้าออกโดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดส่งเอกสารสินค้าออกไปเรียกเก็บเงินจากผู้นำเข้าผ่านธนาคารในต่างประเทศตามคำสั่งในการเรียกเก็บของผู้ส่งออกภายใต้กฏระเบียบ และวิธีการปฏิบัติของสภาหอการค้านานาชาติ โดยธนาคารมีขั้นตอนมาตรฐานในการติดตามการชำระเงินจากธนาคารในต่างประเทศ  เพื่อให้ผู้ส่งออกได้รับชำระเงินตามคำสั่งในการเรียกเก็บ
 
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • มั่นใจว่าจะได้รับชำระเงินค่าสินค้าตามเอกสารเรียกเก็บด้วยบริการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารพร้อมคำแนะนำทุกขั้นตอนจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าต่างประเทศระดับมืออาชีพ
  • มั่นใจว่าจะได้รับชำระเงินด้วยมาตรฐานการติดตามการชำระเงินของธนาคาร
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ