บริการโอนสิทธิ์รับเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (Assignment of Proceeds under Letter of Credit)

บริการโอนสิทธิ์รับเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

บริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการซื้อขายสินค้า ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการรับชำระเงินให้กับผู้ผลิตสินค้า ในกรณีที่ L/C ไม่ได้ระบุว่า “สามารถโอนได้ (Transferable)” หรือในกรณีที่ผู้ผลิตไม่ต้องการดำเนินการตามข้อกำหนดของ L/C

การบริการ
ธนาคารให้บริการโอนสิทธิ์การรับชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตให้กับให้กับบุคคลที่ 3 ตามคำสั่งของผู้รับประโยชน์ตาม L/C โดยธนาคารจะโอนเฉพาะสิทธิ์การรับชำระเงินตามที่ระบุใน L/C แต่สิทธิ์ในการดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้ L/C ยังเป็นของผู้ส่งออกหรือผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุใน L/C
 
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • สร้างความมั่นใจและอำนวยความสะดวกในการชำระเงินให้ท่านและผู้ผลิตสินค้าของท่าน (ผู้รับโอนสิทธิ์การรับชำระเงิน) เมื่อท่านได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ ธนาคารจะโอนสิทธิ์การรับชำระเงินตามจำนวนที่ท่านมีคำสั่งไว้กับธนาคาร

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5

 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ