บริการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit Advising)

บริการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต

บริการที่ให้ความมั่นใจว่า L/C ที่เปิดมาจากธนาคารของคู่ค้าในต่างประเทศเป็น L/C ที่ถูกต้องแท้จริง สามารถนำไปขอสินเชื่อเพื่อการส่งออกและเรียกชำระเงินจากคู่ค้า

การบริการ
ธนาคารให้บริการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิตแก่ผู้ส่งออก เมื่อมี L/C เปิดมาจากธนาคารของคู่ค้าในต่างประเทศ โดยจะตรวจสอบความแท้จริงของ L/C ก่อนแจ้งให้ผู้ส่งออกทราบเพื่อดำเนินการผลิตและส่งออกสินค้าได้อย่างมั่นใจ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • มั่นใจว่าได้รับ L/C ที่ผ่านการตรวจสอบความแท้จริงจากธนาคาร
  • สะดวกในการรับการแจ้ง L/C ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เช่น ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ, Fax, Email, SMS และทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ Krungsri Trade Link
บริการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit Advising)

ช่องทางให้บริการ
Krungsri TradeLink
Call 02 626 2626 กด 1 กด 3 กด 5
 

บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ