ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม (Fund Supervisory)

Banner

ธนาคารให้บริการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนหุ้นระยะยาว โดยทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สิน ชำระราคาซื้อ-ขาย ดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนรวมให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัดทำบัญชีทรัพย์สินและทะเบียนทรัพย์สิน สอบทานและรับรองการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จัดทำรายงานต่างๆ ตลอดจนการดูแลให้บริษัทจัดการกองทุนปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการและตามที่กำหนดในกฎหมาย ก.ล.ต.โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ธนาคารได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2546 เป็นต้นมา ท่านจึงมั่นใจได้ว่าธนาคารมีความพร้อมในการให้บริการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมที่มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมกองทุนรวมทุกประเภท รวมถึงกองทุนรวมที่มีความประสงค์ที่จะนำเงินทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้มากกว่า 18 ประเทศทั่วโลกและสามารถเพิ่มตลาดการลงทุนในต่างประเทศได้ตามความประสงค์ของกองทุน และลูกค้าในอนาคต

ช่องทางให้บริการ
Call Center 02-296-4520 และ 02-296-5809

 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ