ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

Banner

ธนาคารให้บริการรับฝากทรัพย์สิน ชำระราคาซื้อและราคาขายของทรัพย์สิน ดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในหลักทรัพย์ จัดทำบัญชีและทะเบียนทรัพย์สิน สอบทานและรับรองมูลค่าหน่วยลงทุนและจัดทำรายงานต่างๆ และเป็นผู้ให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ด้านการรับฝากหลักทรัพย์ประเภททองคำ (Physical Gold) รายแรกและรายเดียวที่เก็บรักษาทรัพย์สินที่เป็นทองคำแท่งในต่างประเทศ ทั้งนี้ ธนาคารได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการผู้รับฝากทรัพย์สินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2543 เป็นต้นมา ท่านจึงมั่นใจได้ว่าธนาคารมีความพร้อมในการให้บริการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล ธุรกิจประกันภัย-ประกันชีวิตและลูกค้าทั่วไป อีกทั้งยังให้บริการแก่กองทุน หรือลูกค้าทั่วไปที่มีความประสงค์ที่จะนำเงินทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้มากกว่า 18 ประเทศทั่วโลกและสามารถเพิ่มตลาดการลงทุนในต่างประเทศได้ตามความประสงค์ของกองทุน และลูกค้าในอนาคต

ช่องทางให้บริการ
Call Center 02-296-4520 และ 02-296-5809
 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ