ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Bond/Debenture Holders’ Representative)

Banner

ธนาคารให้บริการเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นสถาบัน นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา โดยให้บริการเป็นตัวกลางในการประสานงาน ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ระดมเงินไปใช้ในกิจการตามเงื่อนไขของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมทั้งดูแลรักษาทรัพย์สินที่ผู้ออกหุ้นกู้นำมาเป็นหลักประกันให้กับผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)

ช่องทางให้บริการ
Call Center 02-296-4808 และ 02-296-5557
 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ