บริการจัดพิมพ์เช็คเร่งด่วน (Cheque Express)

บริการบริหารเงินสด

หากบริษัทมีการดำเนินพิธีการกรมศุลกากรในการนำเข้าสินค้า หรือชำระเงินให้กับภาครัฐซึ่งต้องจัดทำแคชเชียร์เช็คแบบเร่งด่วน

การบริการ
บริการจัดพิมพ์แคชเชียร์เช็คเร่งด่วนเหมาะสำหรับการชำระเงินให้แก่ภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยาน กระทรวงการคลัง เป็นต้น
  • สะดวกรวดเร็ว เพียงส่งคำสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
  • สามารถรับเช็คได้ที่สาขาของธนาคารที่กำหนด
  • บริษัทสามารถดูรายงานผลผ่าน Krungsri CashLink
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • สามารถจัดเตรียมแคชเชียร์เช็คในเวลาอันจำกัด
  • ลดต้นทุน และประหยัดเวลา
บริการจัดพิมพ์เช็คเร่งด่วน

ช่องทางให้บริการ
Krungsri CashLink
Call 0 2626 2626 กด 3 กด 3

บริการบริหารเงินสด

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ