บริการจัดพิมพ์เช็ค (Cheque Payment)

บริการบริหารเงินสด

ถ้าทุกวันนี้ บริษัทต้องเสียเวลาให้พนักงานเตรียมเอกสารและจ่ายเช็คให้แก่คู่ค้าจำนวนมาก อีกทั้งสร้างความยุ่งยากให้กับผู้บริหารในการเขียนเช็คให้ทันกำหนดจ่าย

การบริการ
บริการเพื่อช่วยลดภาระภายในบริษัทที่ต้องทำเช็คจ่ายค่าสินค้าและบริการให้กับคู่ค้า
 • ธนาคารจัดพิมพ์เช็ค โดยเพิ่มความสะดวกในการรับเช็คได้ถึง 3 วิธี คือ
 1. จ่ายเช็คได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
 2. ส่งเช็คกลับไปยังบริษัท
 3. ส่งเช็คผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้รับผลประโยชน์
 • ธนาคารมีบริการเสริมในการแจ้งข้อมูลการจ่ายเช็คล่วงหน้าและพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ธนาคารตรวจเอกสารหลักฐานการรับเช็คให้ครบถ้วนตามความต้องการของบริษัท
 • บริษัทสามารถตรวจสอบสถานะของเช็คผ่าน Krungsri CashLink
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
 • ลดภาระในการจัดเตรียมเช็คให้แก่คู่ค้าในแต่ละรอบ
 • ลดต้นทุนการบริหาร โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท
 • ลดภาระในการเซ็นเช็คของผู้บริหาร
 • เพิ่มความสะดวกแก่คู่ค้าในการตรวจสอบสถานะและรายละเอียดการรับเช็ค
บริการจัดพิมพ์เช็ค

ช่องทางให้บริการ
Krungsri CashLink
Call 0 2626 2626 กด 3 กด 3

บริการบริหารเงินสด

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ