บริการบริหารสภาพคล่องทางบัญชี (Liquidity Management)

บริการบริหารสภาพคล่องทางบัญชี

ถ้าบริษัทคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารบัญชีจำนวนมากและซับซ้อน หรือเกิดความยุ่งยากในการบริหารเงินระหว่างบัญชีบริษัทและบริษัทในเครือ

การบริการ
บริการโอนเงินระหว่างบัญชีผ่านระบบอัตโนมัติของธนาคาร เพื่อช่วยบริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้สอดคล้องกับความต้องการทางการเงิน
 
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินในบัญชีของบริษัท
  • เพิ่มสภาพคล่องทางบัญชีให้แก่บริษัท
  • บริษัทเรียกดูรายงานผลเพื่อวางแผนกระแสเงินสดและรับรู้สถานะทางบัญชีโดยรวมของบริษัท
  • สามารถกำหนดดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างบัญชีบริษัทและบริษัทในเครือ
  • สามารถรองรับวงเงินเบิกเกินบัญชี
  • สามารถรับทราบยอดเงินคงเหลือของทุกบัญชี
  • คล่องตัวและได้รับประโยชน์สูงสุดจากบัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์

บริการบริหารสภาพคล่องทางบัญชี

ช่องทางให้บริการ
Krungsri CashLink
Call 0 2626 2626 กด 3 กด 3

บริการบริหารเงินสด

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ