บริการหักเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)

บริการหักเงินฝากอัตโนมัติ

หากบริษัทมักประสบปัญหาได้รับเงินล่าช้า เนื่องจากลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางไปชำระเงินให้กับบริษัทหรือกรณีที่มักเจอลูกค้าชำระเงินไม่ตรงเวลา เพราะช่องทางชำระเงินไม่เอื้ออำนวย อีกทั้งไม่สามารถทราบได้ว่าลูกค้าได้ชำระเงินเข้ามา

การบริการ
บริการรับชำระเงินโดยการหักบัญชีลูกค้าที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งให้บริษัทกำหนดวันชำระเงินต่างๆ ให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจได้
  • ธนาคารจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีลูกค้าให้บริษัทตามวันที่กำหนด และนำเงินเข้าบัญชีบริษัทในวันเดียวกัน
  • บริษัทสามารถเช็ครายงานผลการหักเงินเข้าบัญชีบริษัทผ่าน Krungsri CashLink
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • บริษัทได้รับเงินเข้าบัญชีทันที ทำให้วางแผนกระแสเงินสดของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถทราบผลการหักเงินเดือนเข้าบัญชีได้จากรายงานของธนาคาร
  • ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
บริการหักเงินฝากอัตโนมัติ

ช่องทางให้บริการ
Krungsri CashLink
Call 0 2626 2626 กด 3 กด 3

บริการบริหารเงินสด

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ