บริการเรียกเก็บเช็ค (Cheque Collection)

บริการเรียกเก็บเช็ค

ถ้าบริษัทมีปัญหากับการเก็บเช็คจำนวนมากที่ยังไม่ถึงวันเรียกเก็บไว้กับบริษัท ไม่อยากเสี่ยงต่อการสูญหายและอาจจำไม่ได้ว่าเก็บเช็คนั้นจากใคร ซึ่งทำให้ยุ่งยากแก่การตรวจสอบภายหลัง หรือไม่อยากเสียเวลานำเช็คต่างธนาคารไปนำฝากหลายครั้งต่อเดือน

การบริการ
บริการเรียกเก็บเช็คที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้บริษัทโดยเจ้าหน้าที่เรียกเก็บหรือคู่ค้าสามารถนำเช็คเข้าฝากได้เองผ่านสาขาต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • รับฝากได้ทั้งเช็คครบกำหนดและเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจากทุกธนาคารทั่วประเทศ
  • ธนาคารจะส่งรายงานสรุปรายละเอียดที่เรียกเก็บให้บริษัทผ่าน Krungsri CashLink ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องในการรับเงินได้ง่ายขึ้น
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
  • รายงานผลของการเรียกเก็บเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดอ้างอิงของการนำฝากจากลูกค้าเพื่อง่ายต่อการกระทบยอดทางบัญชี
  • ลดขั้นตอนในการนำฝากเช็คของบริษัท
  • ประหยัดเวลาให้บริษัทนำเช็คทุกธนาคารเข้าฝากได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
  • เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจได้มากขึ้น
  • สามารถใช้เงินได้ ณ วันที่ฝากเช็ค ในกรณีที่มีสินเชื่อกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Guarantee Same Day)
  • ปลอดภัย เพราะเช็คทุกฉบับจะถูกเก็บไว้ในตู้นิรภัยจนกว่าจะถูกส่งไปเรียกเก็บเมื่อถึงกำหนด

บริการเรียกเก็บเช็ค

ช่องทางให้บริการ
Krungsri CashLink
Call 0 2626 2626 กด 3 กด 3

บริการบริหารเงินสด

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ