Krungsri Trade Link

บริการการทำธุรกรรมด้านการค้าต่างประเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางในการใช้บริการด้านการค้าต่างปรเทศ นอกเหนือจากการใช้บริการผ่านศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคาร

การบริการ
ธนาคารให้บริการการทำธุรกรรมดังนี้
  • บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าเข้า (Import Letter of Credit)
  • บริการโอนเงินออก (Outward Fund Transfer)
  • บริการยืนยันรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Contract online Confirmation)
  • บริการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit Advising)
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ                                                                                                       
  • สะดวกในการบันทึกข้อมูล และอนุมัติรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่รวดเร็ว
  • สามารถอนุมัติรายการ เรียกดูข้อมูลและสถานะของรายการได้ตลอด 24 ชม.
  • สะดวก และลดเวลาในการบันทึกข้อมูลเลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าเข้า (Import Letter of Credit)  และธุรกรรมโอนเงินออก (Outward Fund Transfer) โดยสามารถบันทึกข้อมูลที่ใช้เป็นประจำเพื่อเรียกใช้ได้ใหม่เมื่อต้องการ
  • สะดวกในการเรียกดูรายการ Forward Contract และสามารถยืนยันรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ