บริการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้

บริการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้

ธนาคารให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการระดมทุน โดยการออกตราสารหนี้รูปแบบต่างๆ อาทิเช่น หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วแลกเงิน รวมถึงการให้บริการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ดังกล่าวให้แก่บริษัท หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศครอบคลุมในทุกประเภทธุรกิจ ทั้งนี้จะคำนึงถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของการระดมเงินทุนประเภทธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงินในแต่ละช่วงเวลา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ