บริการที่ปรึกษาทางการเงิน

บริการที่ปรึกษาทางการเงิน

ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม
  • การปรับโครงสร้างทางการงิน (Capital Restructuring)
  • การระดมทุนในรูปแบบต่างๆ (Fund Raising) เช่น การกู้เงินจากสถาบันการเงิน การออกตราสารทุน เป็นต้น
  • การซื้อกิจการ การขยายกิจการ รวมถึงการควบรวมกิจการ (M&A)

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ