Krungsri e-Guarantee

Krungsri e-Guarantee

บริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไป กฟภ. เพื่อยื่นหนังสือค้ำประกัน
 • ลดขั้นตอนเรื่องเอกสาร ป้องกันเอกสารสูญหาย

ขั้นตอนการดำเนินการ

Krungsri e-Guarantee
 1. ผู้ใช้ไฟฟ้ายื่นคำร้องกับ กฟภ. ที่สำนักงานการไฟฟ้า
 2. กฟภ. ออกเอกสารแจ้งค่าใช้จ่าย
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าติดต่อธนาคารเพื่อขอหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์
 4. ธนาคารพิจารณาอนุมัติค้ำประกันและส่งข้อมูลหนังสือค้ำประกันให้ กฟภ.
 5. กฟภ. แจ้งผลดำเนินการข้อมูลหลักประกันให้กับแก่ธนาคาร
 6. ธนาคารจะแจ้งผลการทำรายการการค้ำประกันให้ลูกค้าทราบผ่านทาง SMS
เงื่อนไข : สำหรับผู้ใช้ไฟ้ฟ้าที่มีหลักประกันตั้งแต่ 10,000 บาท
 
Krungsri e-Guarantee

บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อหน่วยงานภาครัฐ

ให้ทุกการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบที่เชื่อมโยงระหว่างกรมบัญชีกลางกับกรุงศรี

ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์

 • ถูกต้อง รวดเร็ว
 • ส่งใบเสร็จรับเงินถึงที่ทำงาน
 • ส่งคำขอให้ธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด
 • ง่ายเพียงชำระค่าธรรมเนียม ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • แจ้งผลการทำรายการทาง SMS ทันที และ e-mail ภายในวันที่ทำรายการ
 

ประเภทหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee: L/G)

 • ค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา (Bid Bond)
 • ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond)
 • ค้ำประกันรับเงินล่วงหน้าหรือรับเงินก่อนการตรวจรับ (Advance Payment Bond)
 • ค้ำประกันผลงาน (Retention Bond /Maintenance Bond)


ขั้นตอนการดำเนินการผ่านระบบ e-Bidding

Krungsri e-Guarantee
 1. ลูกค้ากรอกข้อมูลคำขอออกหนังสือค้ำประกันผ่านระบบ e-Bidding ระบุโครงการที่ต้องการที่ต้องการโดยเลือกธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 2. หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน กรมบัญชีกลางจะส่งข้อมูลรายการค้ำประกันให้ธนาคาร
 3. เมื่อธนาคารได้รับรายการจะดำเนินการวางหนังสือค้ำประกันให้ทันทีเมื่อธนาคารเปิดทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดทำการธนาคาร) โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบผลการค้ำประกันด้วยตัวเองผ่านระบบ e-Bidding ซึ่งจะแสดงข้อมูล เช่น เลขที่อ้างอิงการค้ำประกัน จำนวนวงเงินการค้ำประกัน ระยะเวลาการค้ำประกัน เป็นต้น
 4. ธนาคารจะแจ้งผลการทำรายการการค้ำประกันให้ลูกค้าทราบผ่านทาง SMS และ e-mail

หมายเหตุ: ระบบ e-Bidding ไม่สามารถตั้งเวลาการทำรายการล่วงหน้าได้ / ธนาคารจะหักชำระค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ตอนสมัครใช้บริการ
 
บริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ต่อหน่วยงานภาครัฐผ่าน Krungsri BIZ Online (KBOL)
 

ลิงก์วิดีโอเพื่อการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของกรมบัญชีกลาง
 


ภาพรวมระบบ e-GP

ระบบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
 

ระบบ e-bidding

ระบบ e-market
 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

แหล่งที่มาข้อมูล: เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Call 1572
 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ