บริการด้านสินเชื่อ

บริการด้านสินเชื่อ

สินเชื่อระยะยาว
บริการสินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรหรือเครื่องจักรเพื่อขยายกิจการ เป็นวงเงินที่ให้ระยะเวลาชำระคืนเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ผู้ประกอบการสามารถเลือกสกุลเงินที่จะกู้ยืมได้ทั้งเงินสกุลบาท และเงินสกุลต่างประเทศ

สินเชื่อระยะสั้น
บริการสินเชื่อระยะสั้น อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการบริหารสภาพคล่องของกิจการ ดังนี้
  • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี : ให้ผู้ประกอบการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและสามารถเบิกถอนเงินเกินบัญชีตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ได้
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน : เงินกู้ยืมระยะสั้นมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี มีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นประกันและ / หรือตั๋วสัญญาใช้เงินเบิกถอน ผู้ประกอบการสามารถกู้ยืมได้ทั้งเงินสกุลบาทและ เงินสกุลต่างประเทศ
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน : เงินกู้ยืมระยะสั้นมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน : เงินกู้ยืมระยะสั้นมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี มีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นประกัน
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน : เงินกู้ยืมระยะสั้นมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี มีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นประกันและ / หรือตั๋วสัญญาใช้เงินเบิกถอน ผู้ประกอบการสามารถกู้ยืมได้ทั้งเงินสกุลบาทและ เงินสกุลต่างประเทศ
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน : เงินกู้ยืมระยะสั้นมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี มีตั๋วสัญญาใช้
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน : เงินกู้ยืมระยะสั้นมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี มีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นประกันและ / หรือตั๋วสัญญาใช้เงินเบิกถอน ผู้ประกอบการสามารถกู้ยืมได้ทั้งเงินสกุลบาทและ เงินสกุลต่างประเทศ

 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ