การค้ำประกันและอาวัล

การค้ำประกันและอาวัล

การอาวัล
บริการค้ำประกันการจ่ายเงินตามตราสารทางการเงิน ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเช็คในการจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในตราสารนั้น

หนังสือรับรองเครดิต/หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน
บริการรับรองข้อมูลทางการเงินของผู้ประกอบการที่มีอยู่กับธนาคารฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินธุรกิจตามเงื่อนไขของหน่วยงานราชการหรือเอกชนกำหนดไว้

หนังสือค้ำประกัน
บริการค้ำประกันให้ผู้ประกอบการต่อบุคคลอื่นหรือผู้รับผลประโยชน์ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องใช้หนังสือค้ำประกันเป็นหลักประกันในการดำเนินธุรกิจ ประเภทของหนังสือค้ำประกัน ได้แก่
  • การค้ำประกันยื่นซองประกวดราคา
  • การค้ำประกันการชำระค่าภาษีอากร
  • การค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา
  • การค้ำประกันการชำระค่าสาธารณูปโภค
  • การค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
  • การค้ำประกันการชำระเงินค่าสินค้า
  • การค้ำประกันการรับเงินประกันผลงาน
  • การค้ำประกันอื่นๆ

 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ