การพัฒนาบุคลากรของเรา


ด้านทรัพยากรบุคคล

กรุงศรีภูมิใจในพนักงานทุกคน ที่ร่วมทำเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย

พันธกิจหลักของกรุงศรีมิใช่เพียงแค่การเป็นผู้นำในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และบรรลุเป้าหมายทางด้านธุรกิจเท่านั้น แต่รวมถึงการมุ่งสู่การเป็นที่ทำงานในอุดมคติ หรือ Employer of Choice ด้วย ดังนั้น การหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมืออาชีพ จึงเป็นเรื่องที่กรุงศรีให้ความสำคัญมาก

ในปี 2556 ธนาคารได้รับรางวัล “สุดยอดองค์กรที่น่าทำงาน” (Gallup Great Workplace Award) จาก Gallup ซึ่งเป็นบริษัทปรึกษาชั้นนำระดับโลก โดยธนาคารเป็นเพียงองค์กรเดียวในประเทศไทย อีกทั้งเป็นหนึ่งใน 32 องค์กรจากทั่วโลกที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งนับเป็นก้าวแห่งความสำเร็จของงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เราภาคภูมิใจยิ่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จึงถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน กรุงศรีไปสู่การเป็นสถานที่ทำงานที่พนักงานทุกคนอยากมีส่วนร่วม และมีความโดดเด่นในด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยแนวคิดหลักที่เราใช้คือ

Krungsri P R I D E

P
People

 

 

  หรือบุคลากร เป็นหัวใจหลักของกรุงศรี ดังนั้น เราจึงวางแผนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างเป็นระบบ โดยพนักงานแต่ละคนจะมีแผนพัฒนาบุคคลที่ออกแบบขึ้นมาเฉพาะตัว ตามแผนความก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน ซึ่งในปี 2556 เราได้เน้น เรื่องการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเป็นพิเศษ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาบุคลากรชั้นนำระดับประเทศและระดับสากล อาทิ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในการจัดหลักสูตรอบรมจำนวน 39 หลักสูตร สำหรับพนักงานในตำแหน่งบริหารกว่า 1,200 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เพื่อนพนักงานและทีมงาน มุ่งมั่น สร้างสรรค์งานที่เป็นเลิศ
   

R
Right
System

  หรือการพัฒนาระบบงาน ให้เอื้อต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการมีธรรมาภิบาลที่ดี เช่น การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนภายใต้แนวคิด “ทำเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย” โดยในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล เราได้พัฒนาระบบ Krungsri People ขึ้นมา เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้เอง นอกจากนี้ เรายังได้ริเริ่มรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อทำให้บทเรียนมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบายแก่พนักงานในการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย
     

I
Integrity

  หรือการยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นสิ่งที่พนักงานกรุงศรีทุกคนยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการรักษาคำมั่นสัญญานี้ พนักงานทุกคนได้ลงนามใน “ปรัชญาและสำนึกในการปฏิบัติงาน” (The Spirit & The Letter) ของธนาคาร ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักรู้ในหลักการดังกล่าวแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครื่องมือการเรียนที่หลากหลาย
     
 
“เราสร้างผู้นำจากรุ่นสู่รุ่น ผู้บริหารกว่า 1,200 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำ
ที่เป็นแบบอย่างเพื่อสร้างผลงานที่เป็นเลิศสู่ลูกค้า”
 

D
Development

  หรือการพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถของบุคลากร เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กรุงศรีส่งเสริมเพื่อให้พนักงานเติบโตและมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ผ่านโครงการ Talent Management ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่อิงกับผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมกรุงศรี และการประเมินภาวะความเป็นผู้นำ นอกจากนี้ อีกหนึ่งโครงการที่เราให้ความสำคัญและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินการในการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งงานภายในธนาคาร ตลอดจนบริษัทในเครือ โดยจะพิจารณาจากผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีศักยภาพสูง รวมถึงมีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานในตำแหน่งสำคัญ และเตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่เหมาะสมในการเข้ามาสืบทอดตำแหน่งงานนั้นๆ นอกจากนี้ เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี 2558 กรุงศรี ได้จัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับพนักงานสาขากว่า 500 คน ในสาขายุทธศาสตร์ที่อยู่ในทำเลที่ตั้ง ที่จะมีความสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้าชาวต่างชาติมากขึ้น ในอนาคต
     

E
Engaged Culture

  ธนาคารเปิดโอกาสให้พนักงานกรุงศรีทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ เสนอแนะ และพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถานที่ทำงานในอุดมคติ ผ่านโครงการ Voice of Krungsri ซึ่งเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นผ่านการสำรวจระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยเราได้นำผลจากการสำรวจนี้มาจัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงบรรยากาศการทำงานด้วย

นอกจากแนวคิด Krungsri P R I D E แล้ว เรายังได้ริเริ่มโครงการ Krungsri We Care เพื่อช่วยยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเป็นกันเอง

นอกจากนี้ ในปี 2556 ค่านิยมกรุงศรีได้ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สั้น “Krungsri Core Values The Movie” เพื่อสื่อสาร และสร้างความเข้าใจในค่านิยมองค์กรแก่พนักงาน เรายังได้พัฒนาโครงการ Values Appreciation Card เพื่อให้พนักงานได้แสดงความรู้สึกชื่นชมเพื่อนร่วมงานที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมกรุงศรีผ่านข้อความให้กำลังใจสั้นๆ อันจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเป็นกรุงศรีมากยิ่งขึ้น

 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ