โครงการรับเรื่องจากลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19


โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมโครงการ Click
ข้อมูลผู้กู้ยืม (1)
 
สถานภาพสมรส*:
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน *:


ข้อมูลผู้กู้ยืม (2)
 
ข้อมูลผู้กู้ยืม (3)
 
ข้อมูลผู้กู้ยืม (4)
 
ผลกระทบ
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19*:
Please select .pdf / .doc / .docx /.jpg file max 2MB
Please select .pdf / .doc / .docx /.jpg file max 2MB
กรณีผู้กู้มีเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุล โปรดแนบสำเนาเอกสาร การเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุลจากราชการ และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อ
Please select .pdf / .doc / .docx /.jpg file max 2MB
ข้าพเจ้าตกลง และให้สิทธิแก่ธนาคารในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้ากรอกลงในเว็บเพจนี้ เพื่อให้ธนาคารติดต่อ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่เหมาะสมแก่ข้าพเจ้า ภายใต้กรอบของกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่กำกับและควบคุมดูแลสถาบันการเงิน
 
 
กรุงศรีช่วยเหลือลูกค้า
ให้ผ่านวิกฤตผลกระทบจาก COVID-19
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 2
สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรี
(สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล)
พักชำระหนี้เงินต้น

สูงสุดไม่เกิน
3 เดือน  
พักชำระหนี้
เงินผ่อนชำระค่างวด
สูงสุดไม่เกิน
3 เดือน
ปรับลดจำนวน
เงินผ่อนชำระค่างวด
สูงสุดไม่เกิน
30%  
เปลี่ยนจากวงเงินหมุนเวียน
เป็นผ่อนชำระค่างวด
สูงสุดไม่เกิน
48 เดือน
(สินเชื่อส่วนบุคคล)
เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรม
 •   โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น
 •   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
 •   ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน, ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 •   สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อกับธนาคารก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
 •   หมายเหตุ : เฉพาะสินเชื่อบ้าน และสินเชื่อส่วนบุคคล
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID19
1. ใครสามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องชี้แจง พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา และนำเสนอมาตราการช่วยเหลือที่เหมาะสมให้แก่ท่าน
 • ลูกค้าไม่มีสถานะเป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน, ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 • และลูกค้าที่มีสินเชื่อกับธนาคารก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563

2. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทใดที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย
 • สินเชื่อธุรกิจ SME
 • สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

3. หากลูกค้าเข้าร่วมโครงการจะมีผลกับการรายงานข้อมูลเครดิตบูโรของลูกค้าหรือไม่
 • ไม่มีผลใดๆ ต่อการรายงานข้อมูลการใช้สินเชื่อที่ส่งรายงานให้กับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (ข้อมูลเครดิตบูโร) แต่สถาบันการเงินอาจใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหม่ หากพบว่าท่านยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการขอเข้าร่วม หรือเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือฯ แล้ว ในขณะนั้น

4. ดอกเบี้ยและเงินต้นในช่วงที่ลูกค้าเข้าร่วมโครงการที่มีการถูกพักจะมีการเรียกเก็บในงวดใด และเป็นยอดประมาณเท่าไหร่
 • ดอกเบี้ยคำนวนจากเงินต้นนับจากวันที่พักชำระ จะไปรอเรียกเก็บในงวดสุดท้ายของสัญญา หรืองวดสุดท้ายที่ลูกค้าชำระปิดบัญชี กรณีปิดก่อนครบกำหนด แต่ทั้งนี้หากกรณีที่ลูกค้ามีการผ่อนชำระเกินกว่าค่างวด ส่วนเกินดังกล่าวจะนำไปหักชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ได้รับการผ่อนผัน
  - ตัวอย่างการคำนวณสินเชื่อบ้าน >> คลิก
  - ตัวอย่างการคำนวณสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล >> คลิก

5. กรณีลูกค้าเข้าร่วมโครงการการพักชำระหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นตามระยะเวลาที่ตกลงกับธนาคาร ลูกค้าสามารถขอขยายระยะเวลาการสิ้นสุดสัญญาออกไปได้หรือไม่
 • การขยายระยะเวลาของสัญญาจะเป็นไปตามมาตราการการช่วยเหลือฯ ที่ลูกค้าได้รับ
 • สำหรับมาตราการที่ไม่มีการขยายระยะเวลาของสัญญา หากเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาแล้ว ลูกค้ายังไม่สามารถชำระยอดที่คงค้างทั้งหมดได้ ลูกค้าสามารถติดต่อกลับมายังธนาคารเพื่อทำเรื่องขอขยายอายุสัญญา

6. หากลูกค้าตอบรับการเข้าร่วมโครงการแล้ว ในระหว่างการเข้าร่วมลูกค้าต้องชำระค่างวดตามปกติได้หรือไม่
 • ลูกค้าชำระค่างวดได้ตามปกติ ทางธนาคารจะนำเงินดังกล่าวมาตัดชำระ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย/ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ได้รับการผ่อนผัน และเงินต้นตามลำดับ

7. ในขณะที่พักชำระค่างวด ดอกเบี้ย ยังคงเกิดขึ้นหรือไม่
 • ดอกเบี้ยยังคงเกิดขึ้น และคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามปกติ เพียงแต่พักการผ่อนชำระ (ยังไม่เรียกเก็บ) เท่านั้น

8. หากลูกค้าเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID19-ระยะที่ 1 แล้ว และต่อมามีความประสงค์ต้องการขอเข้าร่วมหรือเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับกระทบ COVID ระยะที่ 2 ได้หรือไม่
 • สามารถยื่นคำร้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ผ่านช่องทาง WWW.KRUNGSRI.COM หรือโทร 1572

9. หากเข้าร่วมโปรแกรมไปแล้วต้องการยกเลิก ต้องดำเนินการอย่างไรร
10. ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับใบแจ้งหนี้ตามปกติหรือไม่
 • หากลูกค้าเข้าร่วมโครงการ “พักชำระค่างวด (พักทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย)” ธนาคารจะไม่มีการจัดส่งใบแจ้งหนี้ แต่จะจัดส่งเป็นจดหมายแจ้งยอดดอกเบี้ยสะสมที่เกิดขึ้นในระหว่างพักชำระค่างวดให้ โดยจะสรุปยอดทุกๆ สิ้นเดือน

11. กรณีลูกค้าที่ทำรายการหักชำระค่างวดอัตโนมัติ (auto debit) ไว้ ธนาคารจะยังหักเงินตามปกติหรือไม่ในช่วงที่เข้าโปรแกรม
 • หากลูกค้าเข้าโปรแกรมพักชำระค่างวด (ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น) ทางธนาคารจะไม่ดำเนินการหักค่างวดในช่วงระยะเวลาการผ่อนผัน และเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว ธนาคารจะดำเนินการหักชำระค่างวดตามเดิม

12. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผันแล้ว หากลูกค้ายังไม่สามารถกลับมาผ่อนชำระได้เหมือนเดิม ทางธนาคารมีมาตรการอื่น ๆ หรือไม่
 • ปัจจุบันทางธนาคารยังมีมาตรการช่วยเหลือตามที่ลูกค้าแต่ละท่านได้รับไป ทั้งนี้หากธนาคารมีมาตรการอื่น ๆ เพิ่มจะประกาศให้ทราบต่อไป

13. ในระหว่างพักชำระหนี้ ลูกค้ายังสามารถเบิกถอนเงินสดจากบัตรกดเงินสดได้ตามปกติหรือไม่
 • เพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระหนี้ให้กับลูกค้า ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในระงับวงเงินเบิกถอนเงินสดจากบัตรกดเงินของลูกค้าเป็นการชั่วคราว การคืนวงเงินเบิกถอนเงินสดจะเป็นไปตามเงื่อนไขภายในของธนาคาร