โครงการรับเรื่องจากลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19


โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมโครงการ Click
ข้อมูลผู้กู้ยืม (1)
 
สถานภาพสมรส*:
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน *:


ข้อมูลผู้กู้ยืม (2)
 
ข้อมูลผู้กู้ยืม (3)
 
ข้อมูลผู้กู้ยืม (4)
 
ผลกระทบ
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19*:
Please select .pdf / .doc / .docx /.jpg file max 2MB
Please select .pdf / .doc / .docx /.jpg file max 2MB
กรณีผู้กู้มีเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุล โปรดแนบสำเนาเอกสาร การเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุลจากราชการ และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อ
Please select .pdf / .doc / .docx /.jpg file max 2MB
ข้าพเจ้าตกลง และให้สิทธิแก่ธนาคารในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้ากรอกลงในเว็บเพจนี้ เพื่อให้ธนาคารติดต่อ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่เหมาะสมแก่ข้าพเจ้า ภายใต้กรอบของกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่กำกับและควบคุมดูแลสถาบันการเงิน
 
 
กรุงศรีช่วยเหลือลูกค้า
ให้ผ่านวิกฤตผลกระทบจาก COVID-19
สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรี
สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย
พักชำระเงินต้น

สูงสุดไม่เกิน
6 เดือน
ปรับลดจำนวน
เงินผ่อนชำระค่างวด
สูงสุดไม่เกิน
6 เดือน
พักชำระหนี้
เงินผ่อนชำระค่างวด
สูงสุดไม่เกิน
6 เดือน
เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรม
  •   โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น
  •   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
  •   ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน, ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
  •   สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อกับธนาคารก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
  •   หมายเหตุ : เฉพาะลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้รับการพักชำระหนี้ 6 เดือนโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID19