เพิ่มศักยภาพทางการลงทุนด้วยสินทรัพย์ระดับคุณภาพ

0 Share
0

เพิ่มศักยภาพทางการลงทุนด้วยสินทรัพย์ระดับคุณภาพ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม (PRINCIPAL iPROPEN)


เสนอขายผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2562

โอกาสลงทุนอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดีที่มีรายได้ค่าเช่ามั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเน้นลงทุนสินทรัพย์ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund), ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs), กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) รวมถึงลงทุนในตราสารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาฯ หรือโครงสร้างพื้นฐาน บริหารโดยทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนของกลุ่ม Principal Asset Management

ทำไมต้องลงทุนในกองทุน PRINCIPAL iPROPEN?

เพิ่มความยืดหยุ่นทางการลงทุน
  • ขยายโอกาสการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
  • รวมถึงการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มการกระจายความเสี่ยง
  • กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ
  • โอกาสในการเพิ่มการลงทุนใน REITs กลุ่มที่มีโอกาสเติบโตสูง เช่น Data Centers และ Logistics ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนักจากกลุ่ม REITs ในประเทศ
เพิ่มความได้เปรียบด้านคุณภาพของสินทรัพย์ และโอกาสด้านผลตอบแทน
  • เพิ่มขีดความสามารถในการลงทุนสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น สภาพคล่องมากขึ้นรวมถึงคุณภาพที่สูงขึ้นด้วย
  • ขยายขอบเขตการลงทุนในสินทรัพย์แบบ Freehold (ลงทุนในกรรมสิทธิ์)
  • เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น (ณ ปัจจุบัน อัตราเงินปันผล REITs ใน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย สูงกว่า REITs ในประเทศ)
ระดับความเสี่ยง : 8 เสี่ยงสูงมาก
1 2 3 4 5 6 7 8

ป้องกันความเสี่ยง ค่าเงินตามดุลยพินิจ ของผู้จัดการกองทุน

 
 

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา


ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน • กองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานโดยตรง เช่น ความเสี่ยงจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิ่มขึ้นของภาษีทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอาจทำให้มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน • กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ