โอกาสการลงทุน กับ AIMCG REIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

0 Share
0
0
0

โอกาสการลงทุน กับ AIMCG REIT

ลงทุนในสิทธิการเช่าของโครงการ ไลฟ์สไตล์มอลล์ 3 โครงการ

  • โครงการพอร์โต้ ชิโน่ สมุทรสาคร
  • โครงการยูดี ทาวน์ อุดรธานี
  • โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ใจกลางซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ
Logo AIMCG
ประมาณการอัตราเงินจ่ายในปีแรก 8%*
เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้มีอุปการะคุณของธนาคาร จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

ผู้ลงทุนสอบถามข้อมูลได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.aimcgreit.com หรือโทร 02 254 0441

คำเตือน • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน • ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการลงทุนจากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.th

* ประมาณการอัตราเงินจ่ายในปีแรก 8% เป็นประมาณการของการปันส่วนแบ่งกำไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วยเท่ากับ 0.8080 บาท ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นไปตามประมาณการงบกำไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกำไรตามสมมติฐานที่คาดคะเนของกองทรัสต์ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามที่ระบุในเอกสารแนบอื่น ประมาณการงบกำไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนของกองทรัสต์ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีตามที่ระบุไว้ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลต่อรายได้ของผู้เช่าอันอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระค่าเช่าของผู้เช่าอย่างมีนัยสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และความสามารถในการปันส่วนแบ่งกำไรและแบ่งส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 1 ปัจจัยความเสี่ยงตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

หมายเหตุ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ