ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ Loan Products

ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີີ (O/D)
ເປັນເງິນກູ້ທີ່ສາມາດຈັດການຜ່ານບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖອນເງິນໄດ້ເກີນໃນວົງເງິນທີ່ກໍານົດ ເພື່ອການເພີ່ມສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ
ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວເປັນການບໍລິການໃຫ້ເງິນທຶນສໍາລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານເຊັ່ນ: ການຊື້ທີ່ດິນສຳລັບການສ້າງໂຮງງານ ແລະສຳນັກງານໃໝ່, ຫຼືການຈັດຊື້ເຄື່ອງຈັກ ແລະອຸປະກອນ. ໄລຍະເວລາການຊໍາລະເງິນກູ້ຄືນຕໍ່າສຸດແມ່ນ 1 ປີ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາເຂົ້າມາພົວພັນທີ່ສາຂາຫຼືຕິດຕໍ່ທະນາຄານກຸງສີໄດ້ທີ່ເບີ 021-255522

Overdraft (O/D)

A loan that can be arranged through your current account allowing you to over withdraw up to the agreed limit to enhance the liquidity of your business

Term Loan
Term loan is a financing service for investment in your business, such as, the purchase of land for new factories and office buildings, or the procurement of machinery and equipment. Repayment is on a monthly basis with a minimum loan period 1 year.


For further information please visit our branches or call KRUNGSRI Call Center on 021-255522

Plan your money

The earlier you start saving and investing, the wealthier you will be.