ທີ່ຕັ້ງຂອງສາຂາ Branch Locations

ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຫັດສະດີ 084/1-2 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ຕູ້ໄປສະນີ 5072 ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: (+856) 21 218777
ແຟັກ: (+856) 21 218770
ສູນຮັບແຈ້ງ: (+856)21 218777
Map View

ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ
ທີ່ຢູ່: 369 ຖະໜົນ ສີສະຫວ່າງວົງ, ໜ່ວຍ 27,  ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: (+856) 41 252360
ແຟັກ: (+856) 41 25259
Call Center: (+856)21 255522
Map View

Vientiane Branch
Address:
 
Baan Hassadi, 084/1-2 , Lane Xang Avenue, P.O. Box 5072 Chanthaboury District, Vientiane, Lao. P.D.R.
Telephone: (+856) 21 218777
Fax: (+856) 21 218770
Call Center: (+856) 21 218770
Map View

Savannakhet Branch
Address: 369 Sisavangvong Road, Unit 27, Savannakhet Lao P.D.R.
Telephone: (+856) 41 252360
Fax: (+856) 41 25259
Call Center: (+856)21 255522
Map View

 

Plan your money

The earlier you start saving and investing, the wealthier you will be.