ເຮັດວຽກກັບພວກເຮົາ Jobs with us

ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸດທະຍາເປັນທະນາຄານທຸລະກິດຊັ້ນນໍາໃນປະເທດໄທ ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະກາຍເປັນທະນາຄານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ມີການຕອບສະໜອງຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

Bank of Ayudhya is a leading commercial bank in Thailand. We aim to become The Most Admired Universal Bank, offering a wide array of global financial products and service excellence to customers.

ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງທະນາຄານແມ່ ພວກເຮົາຕ້ອງການບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດ, ເປັນຄົນເອົາການເອົາງານ ແລະມີຄວາມກະຕື້ລືລົ້ນໃນໂຕເອງທີ່ພ້ອມຈະເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການເຕີບໂຕໄປພ້ອມກັນ

As part of the mission of our parent bank, we are looking for talented, energetic and enthusiastic individuals to be partners in this growth journey.

Plan your money

The earlier you start saving and investing, the wealthier you will be.