กองทุนรวม

 
 

ผลตอบแทนในรูปของมูลค่าที่เพิ่มขึ้น หรือเงินปันผล

 

กองทุนรวมคืออะไร
กองทุนรวม คือการระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนรายย่อย เพื่อบริหารโดยผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะนำเงินที่ระดมได้ไปลงทุนตามนโยบายของกองทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในรูปของมูลค่าที่เพิ่มขึ้น หรือเงินปันผล


การลงทุน ในกองทุนรวมจะช่วยเปิดโอกาสให้ท่านมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย โดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาทเท่านั้น และกำไรส่วนเกินจากการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นตัวแทนจำหน่าย
ปัจจุบัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่ายกองทุนรวมให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 1 บริษัท ได้แก่

บลจ.กรุงศรี

ประเภทของกองทุนรวมที่สำคัญ
• กองทุนรวมตราสารหนี้
คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ หรือเงินฝาก ตามที่สำนักงาน กลต. กำหนดหรือเห็นชอบ

• กองทุนรวมตราสารทุน
คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในตราสารทุน หรือหุ้น ตามที่สำนักงาน กลต. กำหนดหรือเห็นชอบ

• กองทุนรวมตราสารผสม
คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนผสมกันระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน ตามที่สำนักงาน กลต. กำหนดหรือเห็นชอบ

• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
คือ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น โดยบุคคลธรรมดา จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรเพื่อเป็นแรงจูงใจใน การลงทุน โดยรับสิทธิลดหย่อนภาษีในอัตราไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
คือ กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ สำหรับการเกษียณอายุ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับการยกเวันภาษีเงินได้ไม่ เกินปีละ 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับรวมเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเงินได้ทันที ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มลงทุน

 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษานโยบายในการลงทุนของแต่ละกองทุนตามหนังสือชี้ชวนของกองทุนนั้นๆ

 

จุดเด่นของกองทุนรวม
1. มีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นผู้บริหารกองทุนให้
2. สามารถเลือกลงทุนได้หลากหลาย โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก
3. มีกองทุนให้เลือกหลากหลายที่ระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงต่างกัน โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสม
4. กรณีบุคคลธรรมดากำไรส่วนเกินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนได้รับยกเว้นภาษี
5. กำกับดูแลโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
6. สามารถนำเงินลงทุนใน LTF และ RMF ไปคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่ กลต. และกรมสรรพากรกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
Call 1572


“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน”

 
 
     
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel