บริการตราสารการเงินต่างประเทศ

บริการรับฝาก
 
 

บริการรับฝากตราสารต่างประเทศเพื่อเรียกเก็บ (Collection Letter Basis)
คุณสามารถฝากเช็คต่างประเทศประเภทต่างๆ เช่น Bank Draft เช็คส่วนบุคคล เช็คสั่งจ่ายในนามนิติบุคคล หรือ
Money Order เพื่อให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ส่งไปเรียกเก็บเงินกับสถาบันการเงินผู้ออกเช็คในต่างประเทศ และ
นำจ่ายเงินเข้าบัญชีของคุณทันทีที่ทราบผลการเรียกเก็บ ด้วยเครือข่ายธนาคารพันธมิตรในต่างประเทศทั่วโลก
จะทำให้ขั้นตอนการเรียกเก็บรวดเร็วยิ่งขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายสกุลเงิน:
• USD/ EUR / GBP / JPY / SGD / HKD / AUD / CAD / CHF / DKK / NOK / NZD / SEKค่าธรรมเนียม:
• 10 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า
• ค่าธรรมเนียมธนาคารในต่างประเทศ (Foreign Bank Charge) ตามแต่สกุลเงิน
• ค่าอากรแสตมป์ 3.00 บาทต่อฉบับ

 

เอกสารประกอบ:
• หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชนสาขาที่ให้บริการ
ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขานราธิวาส)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0 2296 2900 – 4, 0 2296 4888
e-mail : ced@krungsri.com
Call 1572

 
 
     
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel